Home > Botanici a orchideje > Oldřich Potůček

Oldřich Potůček

Ing. OLDŘICH POTŮČEK (* 30.11.1929 - † 19.4.2009)
slovenský orchideolog českého původu a evropského významu

Oldřich Potůček fotografuje orchideje na klasické duryňské lokalitě ToteTäler u Naumburgu; květen 1965 (Foto J. Čeřovský)

Na jaře roku 2009, v čase kdy v našich zeměpisných šířkách začínají do květu vyrážet první planě rostoucí orchideje, dne 19. dubna 2009 zemřel ve svém bydlišti v Pustých Úlanech na Slovensku vynikající znalec těchto rostlin Oldřich Potůček. Zemřel náhle a neočekávaně, neboť měsíc před smrtí obdržel poštovní zásilku s 39. číslem Roezliany, v níž jsme mu gratulovali k osmdesátinám, kterých by se dožil na konci listopadu.

Rodák z Hradce Králové, po maturitě na tamním gymnáziu začal v roce 1949 studovat botaniku na pražské Přírodovědecké fakultě UK. Výbornému studentu se špatným kádrovým profilem (syn obchodníka a k tomu ještě věřící) bylo po dvou letech přerušeno studium a byl povolán k nástupu vojenské služby. V roce 1953 se však na fakultu vrátil. Po dokončení studia roku 1956 nastoupil na Šlechtitelskou stanici Sládkovičovo na jižním Slovensku; tam se trvale usadil, oženil a založil rodinu. Čtyřicet let působil jako úspěšný šlechtitel a fytopatolog.

Přestože milovaná orchideologie byla pro Oldřicha Potůčka tedy vlastně jen zálibou ve volném čase, dosáhl v tomto oboru značných úspěchů. Zúčastňoval se řady konferencí, sjezdů a exkurzí domácích i zahraničních, mimo svou vlast hlavně v Německu, kde byl velmi vážen, a publikoval své práce v odborném tisku. Často přispíval svými články do Roezliany a přispěl i do časopisu Ochrana přírody přehledem taxonů čeledi Orchidaceae v tehdejším Československu. Pro vědu spolu s botanikem Pavlem Mereďou popsal ze Slovenska v roce 1998 nový druh kruštík Futákův (Epipactis futakii).

Milovníci orchidejí jsou i jejich ochránci. Také Oldřich Potůček působil jako aktivní zpravodaj štátnej ochrany prírody okresu Galanta. Autorsky se podílel i na popisu téměř všech druhů vstavačovitých v 5. svazku Červené knihy ČR a SR (1999). Velkého úspěchu dosáhla kniha Všechno o orchidejích (Potůček O. & Čačko Ĺ. 1996), kterou nakladatelství Slovart vydalo ve slovenské i české verzi.

Jindřich Šmiták a Jan Čeřovský

Orchidea klub Brno