Home > Exkurze klubu > Exkurze 2001

Exkurze 2001

Itálie: Dolomity

Popis exkurze a seznam nalezených druhů:

Jindřich Šmiták

V prvním prázdninovém týdnu 2001 se uskutečnil zahraniční zájezd našáků do italských Dolomit. I když lokalizace zájezdu neslibovala žádné atraktivní druhy tořičů nebo vstavačů, jak tomu bývá u zájezdů do Středomoří, byl o účast v zájezdu velký zájem. Aby mohli být uspokojeni všichni přihlášení, vypravili jsme tentokrát dva autokary -- jeden z Brna a druhý sbíral účastníky od Ústí nad Labem přes Prahu až k Třeboni. Ze 70. přihlášených tedy nebyl nikdo odmítnut. Motivací k účasti byla jednak nízká cena, dále prázdniny -- mohlo se zúčastnit více rodinných příslušníků vč. dětí a stoprocentní příslib, že na horských loukách pokvete kromě orchidejí také spousta jiných krásných kytek a skalniček, což většina účastníků přivítala. Vše se splnilo - orchidejí i skalniček byly plné louky a všechno bylo zarámováno fascinujícími alpskými sceneriemi a nádherným počasím.

Jelikož v zájezdu bylo několik profesionálních a mnoho amatérských botaniků a z ostatních účastníků se až na výjimky téměř všichni zajímali i o "neorchidejové kytky a skalničky", byl na každé lokalitě pořízen i úplný seznam ostatních vyšších rostlin. Podrobné abecední seznamy rostlin ze všech lokalit jsou obsaženy ve zprávě ze zájezdu, kterou obdrželi všichni účastníci.

Během týdenního pobytu v Dolomitech jsme na 12 lokalitách nalezli celkem 36 druhů vstavačovitých, včetně čtyř subspecií (u prstnatců, pětiprstek a vstavače mužského) a sedmi kříženců. Mezidruhoví kříženci (v rámci jednoho rodu) byli nalezeni hlavně mezi prstnatci: p. Braunův = kříženec mezi p. májovým a Fuchsovým, prstnatec Kernerových = kříženec mezi p. pleťovým a Fuchsovým a prstnatec Aschersonův = kříženec mezi p. pleťovým a májovým. Mezi pětiprstkami to byl kříženec pětiprstka prostřední - mezi pětiprstkou žežulníkem a vonnou na poslední lokalitě ve skup. Rosengarten.

Mezirodoví kříženci (mezi dvěma různými rody) byli nalezeni tři:

1. kříženec mezi pětiprstkou žežulníkem a temnohlávkem černým (nebo červeným) = x Gymnigritella suaveolens (na Passo Pordoi, P. Pellegrino a v Rosengarte-nu),

2. kříženec mezi temnohlávkem černým (nebo červeným) a běloprstkou bělavou = x Pseuditella micrantha (K. Kerner) P. F. Hunt, (na Passo Pellegrino),

3. kříženec mezi prstnatcem pleťovým a pětiprstkou žežulníkem = x Dactylodenia vollmannii (u hotelu Pocol nad Cortinou d'Ampezzo).

Za nejvýznamnější je možno považovat nález kříženců x Dactylodenia vollmannii a x Pseuditella micrantha, které jsou poměrně vzácné. Z čistých druhů orchidejí pak nálezy Chamorchis alpina, Goodyera repens, Malaxis monophyllos a Listera cordata, které byly nalezeny na jediné lokalitě a v malých počtech i přes skutečnost, že v Dolomitech nepatří mezi žádné vzácnosti. Ze vzácnějších taxonů v těchto vyšších nadmořských výškách jsou pozoruhod-né nálezy např. střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) a vstavače osmahlého (Orchis ustulata). Z orchide-jí, které se u nás nevyskytují to byly Dactylorhiza cruenta (nemá český název), Dactylorhiza majalis subsp. alpestris -- prstnatec májový alpský, Dactylorhiza lapponica -- prstnatec laponský, který mnozí znají ze slovenských lokalit a oba druhy rodu Nigritella -- Nigritella rubra -- temnohlávek červený a poněkud hojnější Nigritella nigra -- temnohlávek černý.

K názvu Nigritella nigra: používám vžitější a dosud používaný název Nigritella nigra i když je již v současnosti dokázáno, že pravá N. nigra je endemitem Skandinávie a roste pouze v Norsku a Švédsku. Středoevropské rostliny tohoto taxonu byly přeřazeny do druhu Nigritella rhellicani. Uvádět nálezy dalších druhů rodu Nigritella (např. N. dolomitica) by byla již jen spekulace neboť jde vesměs o nově popsané taxony vzájemně si tak podobné, že ten, kdo se tímto rodem nezabývá podrobně, nemá šanci je spolehlivě rozlišit.


x Dactylodenia vollmannii (Cortina d'Ampezzo)


x Gymnigritella suaveolens (Passo Pelegrino)


Dactylorhiza cruenta


Dactylorhiza lapponica


Nigritella nigra

Navštívené lokality:

1. Údolí Höhlensteintal u ústí bočního údolí Rienztal na severním úpatí Mt. Piana (hotel Drei Zinnen, 1848 m), vyhlídka na skupinu Mt. Cristallo - západní okraj Sextener Dolomiten. Štěrkové náplavy na pravém břehu řeky Rienz porostlé řídkými porosty vrb, jalovců a borovic.

2. Monte Piana: Rif. Angelo Bossi (2205 m), vrchol M. Piana (2324 m). Alpinská vegetace svahů kolem cesty, svahová prameniště, skály a pastviny na vrcholu.

3. Drei Zinnen (Tre Cime di Lavaredo - 2999 m). Alpinské hole pod Rif. Auronzo, dále k jihu po hřebeni Sent. Bona Cossa směrem na masiv Cadini. Alpinské hole, skály, sutě, a sněhová vyležiska na vápencích i silikátovém podkladu, v nižších polohách pastviny a údolí potoka s limbo-modřínovými lesy s podrostem rododendronů.

4. Strudelköpfe: Carbonin (1432 m) - po bývalé vojenské cestě na hřeben Strudelköpfe k chatě Rif. Vallandro (2040 m). Smrko-limbové lesy, vápencová květena lesních okrajů a světlin, svahová prameniště, alpinské louky a pastviny.

5. Fiames - Údolí Valle d'Ampezzo - levý břeh řeky Boite, 3 km SSZ od Cortiny d' Ampezzo. Od hotelu Fiames (1316 m) 2 km po levém břehu proti proudu řeky kolem letiště, mezi řekou a silnicí. Aluvium řeky na štěrkových náplavech, smrkové lesy, rákosiny a aluviální louky.

6. Hotel Pocol (1650 m) -- 6 km JZ od Cortiny d'Ampezzo u silnice směr Falzarego Pass. Mokrá louka v inundaci u silnice naproti hotelu a svahové louky s prameništi nad ní.

7. Masiv Tofan: po bývalé vojenské cestě pod skalními stěnami Tofan na Passo Falzarego (2117 m). Smrko-limbové lesy s podrostem rododendronů, suťové svahy a skály, alpinské louky.

8. Col di Lana: lesní okraje a pastviny v bezprostředním okolí kempu Col di Lana v údolí potoka Rio d'Andraz, 10 km JZ od sedla Falzarego.

9. Passo Pordoi -- 2239 m.: Pastviny a alpinské hole, prameniště a skály na slepencích i dolomitických vápencích k hotelu Rif. Sasso Becce (2423 m) a dále k východu na hřeben Col del Cuc.

10.Passo Pellegrino: pod hřebenem Cima dell'Uomo přes osadu Cherghere do osady Rif. Fuchiade. Alpinské louky a pastviny, luční svahová prameniště a mokřiny.

11.Passo Costalunga (1752 m): Jižní část skup. Rosengarten. Pastviny a alpinské hole pod úpatím skalních útvarů hřebene Pta.d.Masare (2564 m) do sedla ve výšce 2280 m k horským chatám Baita Pederiva a Rif. Roda di Vael.

12.Passo Costalunga -- svahové prameniště vytvářející bažinku ve vytěženém prostoru u silnice, asi 1,5 km před Passo Costalunga, 200 m záp. od odpočivadla a parkoviště s pastvinami, místa posledního noclehu.

 

Seznam nalezených orchidejí:

Cephalanthera longifolia 8

Chamorchis alpina 3

Coeloglossum viride 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11

Corallorhiza trifida 2, 4, 5, 8

Cypripedium calceolus 5, 10

x Dactylodenia vollmannii 6

Dactylorhiza x braunii 4, 6, 12

Dactylorhiza cruenta 2, 6, 10

Dactylorhiza fuchsii 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12

Dactylorhiza incarnata 6, 12

Dactylorhiza x kerneriorum 6

Dactylorhiza lapponica 4, 5, 6

Dacylorhiza. majalis ssp. alpestris 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12

Dactylorhiza. x aschersoniana 6

Epipactis atrorubens 1, 4, 5

Epipactis helleborine 4, 5

Goodyera repens 5

Gymnadenia conopsea 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Gymnadenia conopsea ssp. alpina 2, 3

Gymnadenia conopsea ssp. montana 2, 3, 4, 7

Gymnadenia odoratissima 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11

Gymnadenia x intermedia 11

x Gymnigritella suaveolens 9, 10, 11

Leucorchis albida 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11

Listera cordata 3

Listera ovata 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11

Malaxis monophyllos 5

Neottia nidus-avis 1, 4, 5

Nigritella nigra 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11

Nigritella rubra 4, 7, 9, 10, 11

Ophrys insectifera 1, 4, 5, 10

Orchis mascula ssp. signifera 4, 9, 10

Orchis ustulata 8, 11

Platanthera bifolia 1, 4, 5, 10, 11

x Pseuditella micrantha 10

Traunsteinera globosa 6, 9, 10, 11

Orchidea klub Brno