Exkurze 2003

Čechy: Předšumaví (17.-20.7.2003)

Jindřich Šmiták

Ve vegetační sezóně roku 2003 uskutečnil odbor ochrany evropských vstavačovitých průzkumnou exkurzi v Jihočeském kraji, v šumavském podhůří, ve fytogeografickém okresu č. 37. Šumavsko-novohradské podhůří. Východiskem exkurzních tras byl Vimperk, odkud se trasy jednotlivých skupin rozbíhaly jihovýchodním Pošumavím od Horažďovic po Český Krumlov. Celé toto území je po botanické stránce velmi dobře zmapované neboť je zájmovou oblastí řady významných současných českých botaniků, z nichž někteří zde působí desítky let a v oblasti přímo žijí. Brněnský Orchidea klub si tentokrát vytkl za cíl zmapovat rozšíření druhů rodu Epipactis - kruštík. I z tohoto důvodu se akce konala až v druhé polovině července, tedy v poněkud nezvyklém termínu, který však poskytoval naději nálezů později kvetoucích a vzácnějších druhů rodu, které jsou v posledním desetiletí známy z četnějších nálezů na jihovýchodní Moravě (E. greuteri, albensis, talosii, voethii, nordeniorum). Zaznamenávány byly však všechny nálezy orchidejí, většinou již v tuto dobu odkvetlých, neboť soustavné mapování vstavačovitých nebylo dosud v oblasti Šumavsko-novohradského podhůří provedeno. Většina lokalit vzácných druhů v oblasti je všeobecně známa z botanických publikací, málokdo si však všímá druhů hojnějších jako jsou např. Cephalanthera rubra a Epipactis atrorubens, které jsou sice v Šumavsko-novohradském podhůří relativně hojné, avšak na většině území ČR patří mezi druhy vzácné. Během exkurze sice nebyl ve vytypované oblasti zaznamenán výskyt žádného z uvedených vzácných druhů kruštíků, byly však ověřeny lokality skutečně vzácných druhů - kriticky ohroženého smrkovníku plazivého (Goodyera repens) a regionálně vzácného vstavače bledého (Orchis pallens) na jediném známém jihočeském nalezišti.

Dobrá dostupnost sousedního národního parku Šumava lákala většinu účastníků exkurze aspoň ke krátké návštěvě turisticky i botanicky atraktivních míst jako jsou Kvilda, Pramen Vltavy, šumavské pláně a jiná místa dostupná z Vimperka do vzdálenosti 20 km. Poslední den exkurze, který bývá zpravidla rozjezdový, řada z nich proto věnovala aspoň letmé návštěvě rozkvetlých šumavských luk, procházkou kolem Vydry nebo prohlídkou šumavských rašelinišť. Ne každému z našich členů, zvláště pokud je ze severních Čech nebo z Moravsko-slovenského pomezí (ale třeba i z Prahy nebo z Brna) se poštěstí spatřit v plném květu fialovou záplavu šumavských hořců (Gentiana pannonica) na Filipově huti (i jinde) - a taková příležitost byla právě v loňském roce během naší "pozdní" červencové exkurze. Ani s orchidejemi to nebylo na Šumavě špatné, neboť zde byly ještě v květu druhy, které jsme v nižších polohách Šumavského podhůří neviděli. I když Šumava tentokrát nebyla naším hlavním cílem, předpokladáme, že právě jednou z našich skupin byla nalezena nová lokalita vzácného bradáčku srdčitého (Listera cordata) a že výlet na Šumavu přispěl k všeobecné spokojenosti z celkově vydařené exkurze.

 Během tří exkurzních dnů jsme navštívili celkem 54 lokalit v sedmi fytogeografických podokresech a zaznamenali výskyt 20 druhů vstavačovitých. V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny navštívené lokality se stručným popisem, lokalizací a výčtem nalezených druhů. Jako autoři záznamu jsou uváděni pouze vedoucí skupin, neboť všech 45 účastníků exkurze není možno na tomto místě prezentovat i když zásluhu na mapování mají všichni stejnou.

Na závěr je nutno vyjádřit poděkování malému kolektivu strakonických botaniků, pánům RNDr. Vojtěchu Žílovi, Václavu Chánovi a Radimu Pauličovi, členům brněnského Orchidea klubu, kteří celou akci pečlivě připravili a doprovázeli na exkurzních trasách.

 

Navštívené lokality:

37 b. - Sušicko-horažďovické vápence

37 c. - Nezdické vápence

37 d. - Čkyňské vápence

37 f.  - Strakonické vápence

37 j.  - Blanský les

37 l.  - Českokrumlovské Předšumaví

88     - Šumava

 

Seznam nalezených orchidejí:

1.  Cephalanthera damasonium

2.  Cephalanthera rubra

3.  Coeloglossum viride

4.  Dactylorhiza fuchsii

5.  Dactylorhiza maculata

6.  Dactylorhiza majalis

7.  Dactylorhiza majalis subsp. turfosa

8.  Epipactis atrorubens

9.  Epipactis helleborine

10. Epipactis palustris

11. Goodyera repens

12. Gymnadenia conopsea

13. Gymnadenia conopsea subsp. montana 

14. Leucorchis albida

15. Listera cordata

16. Listera ovata

17. Neottia nidus-avis

18. Orchis pallens

19. Platanthera bifolia

20. Platanthera chlorantha