Home > Exkurze klubu > Exkurze 2004b

Exkurze 2004b

Hustopečsko (28.-30.5.2004)

Exkurze Orchidea klubu Brno v roce 2004 -- Hustopečsko

Jindřich Šmiták

     Průzkumná exkurze ve dnech 21.-23. května 2004, která se tentokrát konala na Moravě v Hustopečské pahorkatině -- krajině jihomoravských stepí a vinohradů, byla trochu zastíněna květnovým týdenním zájezdem za orchidejemi mediteránu na řecký ostrov Korfu, jehož účastníci se vrátili 14 dní před hustopečskou exkurzí. Bylo to poznat i na složení účastníků této víkendové akce, kteří se prezentovali především z těch členů OK, kteří na Korfu nebyli. Našli se však i takoví, kteří zvládli obě tyto květnové našácké akce. Během tří dnů se v chatkách hustopečského autokempu vystřídalo celkem 30 lidí, avšak po celé tři dny brouzdalo terén ve značně proměnlivém počasí dvacet nejvytrvalejších. Oblast Hustopečské pahorkatiny (fytochorion 20b), byť botanicky proslulá a vcelku dobře prozkoumaná, byla vybrána záměrně a to jak z důvodu naděje na nálezy vzácnějších druhů orchidejí na  známých lokalitách, tak hlavně proto, aby větší skupina lidí prozkoumala terén v místech, kam se běžně nechodí, abychom doplnili mezery v již existujícím mapování orchidejí Moravy. Téměř všichni, kteří jezdí na tyto průzkumné exkurze mají rádi nejen orchideje, ale i ostatní kytky a rádi se potěší řadou vzácných druhů s nimiž se jinde běžně nesetkají a kterými tato oblast přímo oplývá. Je to většina teplomilných rostlin jihomoravských panonských stepí počínaje kavyly, sinokvětem měkkým, bezobalkou sivou, timojem trojlaločným, vzácnými druhy kozinců, lnů, rozrazilů, pelyňků a mnoha dalších druhů, jejichž výčet by byl značně dlouhý, až po "červenoknihové vzácnosti", kterými jsou např. včelník rakouský, kozinec bezlodyžný, mandloň nízká nebo katrán tatarský. S orchidejemi to bylo tentokrát co do počtu druhů poněkud chudší, nalezli jsme pouze 12 druhů orchidejí (kruštíky dosud nekvetly, proto jsou nálezy uvedeny jako Epipactis sp., i když se pravděpodobně jednalo o E. helleborine, který se však odvážila identifikovat pouze jedna skupina) i když je celá oblast druhově bohatší.  Ne vždy se však vystihne ten nejvhodnější fenologický termín, zvláště když některé druhy mají až měsíční rozdíly v době květu.  Na některých lokalitách a biotopech, které jsme si vytipovali k návštěvě, se orchideje nevyskytovaly -- takových bylo z celkového počtu 32 lokalit zaznamenáno 6. Na zbývajících lokalitách většinou dominoval vstavač vojenský (Orchis militaris) nalézali jsme však i jiné druhy, byť místy sporadicky. Potěšujícími nálezy byla např. početná populace vstavače osmahlého (Orchis ustulata) nebo stovky okrotic bílých (Cephalanthera damasonium) na poměrně malé ploše lesního okraje na jedné lokalitě. Naopak jsme byli zklamáni situací ve známé rezervaci, kde jsme na místech bohatých populací střevíčníků a vstavače nachového (Cypripedium calceolus, Orchis purpurea) nacházeli pouze jednotlivé rostliny a na severním okraji lesa dokonce jamky po vyrytých střevíčnících. Exkurze i přes částečnou nepřízeň počasí splnila svůj účel -- byly ověřeny všechny známé lokality a nalezeno několik nových, dosud neevidovaných lokalit. A jak to při akcích tohoto typu bývá, byla současně i společenskou záležitostí, příležitostí k setkání přátel a navázání nových kontaktů.

Seznam nalezených orchidejí:

1.   Cephalanthera damasonium

2.   Cypripedium calceolus

3.   Epipactis helleborine

4.   Epipactis sp.

5.   Gymnadenia conopsea

6.   Gymnadenia densiflora

7.   Limodorum abortivum

8.   Neottia nidus-avis

9.   Orchis militaris 

10. Orchis purpurea

11. Orchis ustulata subsp. aestivalis

12. Platanthera bifolia

Orchidea klub Brno