Home > Expedice našich členů > Lesbos 2019

Lesbos 2019

EXPEDICE COMPERIA - LESBOS 2019

JINDŘICH ŠMITÁK

 

Starší členové Orchidea klubu, hlavně z řad našáků, si možná budou ještě pamatovat na první zprávu z návštěvy ostrova Lesbos, která byla uveřejněna v Roezlianě č. 26 z roku 1997 (Jan Juroch, R26/1997:35-36). Tehdy byla motivací naší čtyřčlenné výpravy jedna z nejvzácnějších orchidejí Evropy – komperie Comperova (Himantoglossum comperianum, syn. Comperia comperiana), nesoucí název po svém objeviteli, ruském amatérském botanikovi z 19. století na Krymu. V Evropě je spolehlivě k nalezení jedině na Lesbosu. Pak samozřejmě stále i na Krymu, na jižním úpatí Krymského pohoří, jak se nám to podařilo v roce 2012, v současnosti je však Krym pro nás nepřístupný. Vzácně se vyskytne i údaj o ojedinělém nálezu na některém z Egejských ostrovů (Samos, Chios), což se nám však při návštěvě Samosu v r. 2012 nepodařilo ověřit, byť jsme měli souřadnice místa nálezu z předchozího roku. Poněkud hojnější výskyt má tento druh v západní části Malé Asie, v Turecku, to už však není Evropa a zde je vážně ohrožen nejrůznějšími civilizačními vlivy od přeměn krajiny s mizením přirozených biotopů, přes pastvu až ke sběru hlízek na salep.

Nebudu se zabývat popisem a geografií ostrova, což již bylo podrobně popsáno v článku z roku 1997. Lesbos je největší ostrov v severním Egejském moři a třetí největší z  řeckých ostrovů, oplývající krásnou přírodou a mnoha architektonickými památkami počínaje antikou přes byzanc až po památky z období osmanské říše s dominantami hradů, klášterů, kostelů a kaplí. Hustá silniční síť pak umožňuje snadnou dostupnost všech těchto památek i přírodních lokalit. Silnice jsou dnes i v horách kvalitní asfaltové, na rozdíl od prašných a kamenitých silniček před 23 lety. Při naší první výpravě v r. 1996 jsme však ztratili hodně času dopravou – autobusem Praha-Athény přes noc a odtud trajektem na Lesbos, opět přes noc. Zpáteční cesta pak byla stejná. Půjčení auta (bez předchozí objednávky) bylo otázkou chvilky v půjčovně nedaleko přístavu v Mytilini, kde jsme tehdy kupodivu vyfasovali škodovku Favorit, která však dobře zvládla všechny záludnosti a „kvality“ tehdejších cest. Vloni to už bylo jiné – letecky z Vídně přímo na Lesbos za necelé tři hodiny, kvalitní auto a ubytování v komfortu soukromého apartmánu na rozdíl od tehdejšího nocování pod širákem. Tak jsme tentokrát hned druhý den ráno, bez ztráty času, mohli vyrazit na průzkum terénu podle předem připraveného itineráře. Za 7 dní pobytu na ostrově jsme zvládli prozkoumat 46 lokalit po celém ostrově, z nichž 39 je zaměřeno souřadnicemi GPS pro případné další výpravy.

V polovině 90. let prováděli průzkum orchidejí na Lesbu Bádensko-würtenberští orchidejáři s nimiž jsme tehdy byli v přátelském kontaktu. Od nich jsme dostali údaje o lokalitách, pouze však v mapách a písemném popise, neboť GPS tehdy ještě neexistovaly pro běžné použití. Podle jejich přesného popisu jsme nalezli tři nepočetné lokality s jednou až 15 kvetoucími rostlinami, celkem okolo 20 jedinců. Stejné poslání - ověřit a případně nalézt nové lokality komperie, měla i naše loňská cesta. Ověření lokalit se nakonec nekonalo, neboť jsme již ty původní po tolika letech nenašli. Všechny lokality námi vloni nalezené, byly pro nás nové. Ke komperii se jako cílový přiřadil ještě jeden druh vstavače - Anacamptis palustris subsp. elegans  (vstavač bahenní nádherný), který je na Lesbosu vzácnější než komperie, neboť jeho naleziště jsou omezena pouze na jižní pobřeží ostrova a pomalu ustupují civilizačním změnám. V roce 1996 jsme našli náhodně dvě lokality blízko sebe a tehdy jsme jej pracovně nazvali Orchis palustris var. mediteranea. Tento název byl sice až do loňska zpochybňován a skutečně se při naší návštěvě potvrdilo, že se jedná o A. palustris subsp. elegans, který jsme nyní nalezli na pěti lokalitách, z toho dvě potvrzené z minulé návštěvy stále ještě existují.

Načasování naší expedice na 11.-18. května, o týden dříve než 23. lety, se ukázalo jako optimální. Komperie kvete zpravidla od poloviny května do začátku června a její výskyt je omezen pouze na jv vápencovou část ostrova, jižní svahy nejvyšší hory Olympos (967 m) a širší okolí městečka Agiassos. Jde spíše o druh vyšších poloh, rostoucí roztroušeně od nadm. výšky 500 m; nejvýše položenou a současně i nejbohatší lokalitu jsme nalezli ve výšce 725 m pod vrcholem Olympu. Pokud se týká nalezišť a četnosti populací komperií, byli jsme úspěšnější než před 23 lety. Na osmi lokalitách jsme napočítali celkem 32 komperií, z toho 28 kvetoucích, některé ve vyšších polohách byly dosud v poupatech. Nejvyšší počet rostlin na lokalitě bylo 17 ks a to právě na té nejvýše položené. Komperie, podobně jako jazýček, je světlomilný až polostinný druh a nacházeli jsme ji převážně na okraji hustších porostů křovinaté macchie, často pak jednotlivě i v silničních příkopech nebo na terasách světlých olivových sadů.

Dříve samostatný rod Comperia s jediným druhem Comperia comperiana, byl přeřazen do rodu Himantoglossum, podobně jako rod Barlia, rovněž s jediným druhem - Barlia robertiana, který jsme ojediněle nalezli na několika lokalitách, byl však již odkvetlý. Oproti tomu pravý jazýček - Himantoglossum jankae (dříve H. caprinum) i jeho kříženec s komperií Himantoglossum × agiasense, byly ještě hluboce v poupatech na obou lokalitách, které jsme navštívili. Na ty jsme směřovali cíleně, podle údajů z internetu, neboť je zde vzácnější než komperie, ve stejné oblasti výskytu.

Jako celé Středomoří, tak všechny Egejské ostrovy nevyjímaje je i Lesbos bohatý na ostatní druhy orchidejí, kterých se zde vyskytuje několik desítek. Nejpočetněji jsou zde zastoupeny rody Ophrys a Orchis - Anacamptis a Serapias. Na tořiče, které zde kvetou stejně jako jinde v mediteránu od konce února do dubna, jsme tedy mohli zapomenout. Všechny druhy běžných středomořských Ophrysů byly již odkvetlé a neidentifikovatelné. U některých druhů byly ještě ze zaschlých květů rozpoznatelné, např. Oprys reinholdi, O. speculum, O. fusca, O. sicula. Z těch běžnějších jsme zastihli pouze Ophrys iricolor ještě v květu. Potěšily nás však nálezy endemických tořičů Ophrys minutula a O. homeri, které zde byly místy poměrně hojné a v početných populacích a kvetou později, současně s komperiemi a ve stejné oblasti. Zato o nalezení vzácného endemita Ophrys lesbis jsme se ani nesnažili, neboť jeho výskyt je omezen pouze na západní, na orchideje chudší část ostrova a kvete již v březnu. Početné rody Orchis a Anacamptis byly zastoupeny celkem 12 nalezenými druhy: již zmíněný Anacamptis palustris subsp. elegans, A. laxiflora, A. morio subsp. caucasica, A. coriophora subs. fragrans, A.  sancta, A. x kalithae (kříženec obou předchozích druhů), A. collina, A. pyramidalis, Neotinea tridentata, Orchis italica, O. provincialis, O. quadripunctata. Všechny většinou ještě kvetly nebo dokvétaly, pouze Orchis collina byl již odkvetlý. Nejpočetněji zastoupeným vstavačem byl Orchis sancta, který jsme zaznamenali na 27 lokalitách po celém ostrově, zejména mimo vápence, zpravidla ve stovkových populacích a v optimu květu velmi často a lze tvrdit, že většinou, na druhotných biotopech v příkopech a v krajnicích silnic všech kategorií. Z vícečetného rodu Serapias jsme hojně potkávali druhy Serapias carica, S. orientalis, S. vomeracea subsp. laxiflora a S. parviflora. Ostatní nalezené orchideje byly zastoupeny jedním druhem: Platanthera holmboei, Cephalathera logifolia, Himantoglossum robertianum, Neotinea maculata, Spiranthes spiralis (listové růžice) a místy bylo hojné Limodorum abortivum. Kruštíků jsme nalezli dva druhy - Epipactis microphylla a dosud nekvetoucí a tedy neurčený kruštík z okruhu E. helleborine. Konečná bilance je tedy 35 nalezených druhů orchidejí vč. dvou kříženců.

Po návratu domů bylo hodně častou otázkou od známých – a co migranti? I když Lesbos prožíval v letech 2017-18 masový nával migrantů z Malé Asie, připlouvajících na ostrov v nejrůznějších plavidlech nejčastěji ilegálně z blízkého Turecka, neznamenalo to pro nás žádné omezení nebo jakýkoliv problém. Všichni jsou na ostrově lokalizováni do jednoho sběrného tábora severně od hlavního města, takže jsme se s nimi vůbec nesetkali i když jsme kolem zdí tábora projížděli autem. Nakonec lze jen konstatovat, že Lesbos co do zážitků orchidejářských, přírodních, cestovatelských i kulturních nezklamal, ostatně jako kterékoliv místo ve východním Středozemí a je možno jej komukoliv doporučit k návštěvě.

Orchidea klub Brno